Monthly Archive:: October 2015

Tóm tắt Nội dung Hiệp định TPP – Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương – Trans-Pacific Partnership

TÓM TẮT HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG Download: http://SIMI.vn/TTNoiDungTPP Ngày 05 tháng 10 năm 2015, Bộ trưởng của 12 nước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) gồm Ốt-xtrây-lia, Bru-nây, Ca-na-đa, Chi-lê, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô, Niu